Tatte Kudasai (Intruksi)

Tatte Kudasai (Intruksi) (Bajep X)

0 komentar
TATTE KUDASAI (Intruksi)
Kosakata :
A.    Angka Jepang
0
Zero
4
Yon
8
Hachi
20
Ni juu
1
Ichi
5
Go
9
Kyuu
25
Ni juu go
2
Ni
6
Roku
10
Juu
80
Hachi juu
3
San
7
Nana
11
Juu ichi
99
Kyuu juu kyuu
B.     Intruksi
·         Kiite kudasai = Dengarkan
Contoh : Teepu o kiite kudasai = Dengarkanlah kaset!
·         Kaite kudasai = Tulislah
Contoh : Nouto ni kaite kudasai = Tulislah di buku catatan!
·         Yonde kudasai = Bacalah
Contoh : Hon o yonde kudasai = Bcalah buku!
·         Akete kudasai = Bukalah
Contoh : 12 peiji o akete kudasai = Bukalah halaman 12!
·         Itte kudasai = Ucapkanlah
Contoh : Mou ichido itte kudasai = Ucapkanlah sekali lagi!
·         Mite kudasai = Lihatlah
Contoh : E o mite kudasai = Lihatlah gambar!
·         Suwatte kudasai = Duduklah
Contoh : Isu ni suwatte kudasai = Duduklah di kursi!
·         Tatte kudasai = Berdirilah
Contoh : Minasan, tatte kudasai = Berdirilah!
·         Kite kudasai = Datanglah
Contoh : Mae ni kite kudasai = Majulah kedepan!.........

Leave a Reply

    Blogger news

    free counters

    About